Grilled lountza & halloumi

4.45

Smoked pork tenderloin & traditional Cypriot white cheese

halloumi lountza
Grilled lountza & halloumi

4.45

Category: